گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۴۴۰ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

هۊشنگ ايبتهاج

أمير هۊشنگ ايبتهاج سميعي گيلاني (۱۳۰۶ اسفند ۶، ۱۴۰۱ مرداد ۱۹) کي هۊشنگ ايبتهاج ٚ نام ٚ أمرأ معرۊف بۊ ؤ اۊن ٚ تخلص ني سایه بۊ، ايته ايراني شاعر ؤ نيويشتنکس بۊ. اۊن خۊ أوولي کيتاب-أ نخستین نغمه‌ها نام ٚ أمرأ ۱۳۲۵ سال ٚ مئن مؤنتشر-أ گۊده. اۊن ٚ باخي أثران ٚ جه شأ «سپیده»، «در کوچه‌سار شب»، «حصار» ؤ «ارغوان»-أ نام بؤردن کي همه ته فارسي مئن بينيويشته بۊبؤستده. اۊن هأتؤني، «گل‌ها» برنامه مئن کي ايته راديؤئي برنامه بۊ کار گۊدي ؤ دؤجئه مزقان ٚ پخش ٚ گۊدن ٚ بنانأنکس بۊ. ايبتهاج با أنکي گيلان ٚ شين بۊ ولي أن ٚ شعران همه فارسي ايسد ؤ حتی ايته شعر ؤ ايته بیت-أ ني گيلکي زوان ٚ مئن نينيويشته. اۊن خۊ ايته بۊگۊ بيشتاو ٚ مئن گئه کي من مي عۊمر ٚ مئن ده دئقه ني گيلکي گب نزئمه ؤ أصلاً مي أصلي زوان گيلکي نيه ؤ خؤره گيلک نأنستي.

زيوش

أمير هۊشنگ ايبتهاج ۱۳۰۶ ايسفند ۶ مئن، رشت ٚ اۊستاسرا محله دۊرۊن ايته بهايي خانواده مئن دۊنیا بأمؤ. اۊن ٚ پئر «آقاخان ايبتهاج» رشت ٚ مئن پجشک بۊ ؤ پۊرسينا ناخۊشخانه مئن ريئيس بۊ. اۊن ٚ پيله پئر «ايبراهيم ايبتهاج الملک» گَرکان ٚ شين بۊ کي ايته جه مرکزي اۊستان ٚ رۊستایان ایسه ؤ اۊن پيله مار رشت ٚ شين بۊ.
Hushang Ebtehaj - هوشنگ ابتهاج.jpg
اۊن ٚ پيله پئر-أ جنگلي‌ئن ٚ زمات ايته افراطي ايسلامگرا داز ٚ أمرأ بۊکۊشته. آقاخان ايبتهاج سۊ ته برار دأشتي کي اۊشان ٚ نامان غلامحسین ايبتهاج، أبۊالحسن ايبتهاج ؤ أحمدعلي ايبتهاج بۊ ؤ هۊشنگ ٚ عامۊیان بۊد.

هۊشنگ ايبتهاج خۊ ايبتدايي تحصيل-أ رشت ٚ مئن بخانده ؤ دبيرستان ٚ ره بۊشؤ تئران ؤ هۊ زمات خۊ أوولي شعر ٚ دفتر-أ بينيويشته کي اۊن ٚ نام نخستین نغمه‌ها بۊ. ايبتهاج خۊ أوَرنايي زمات ايته أرمني کؤر-أ ديل دوسته کي گاليا نام دأشتي ؤ رشت ٚ مئن ايسا بۊ. هۊشنگ اۊ زمات أ عشق ٚ وأسي پۊر عاشقانه شعر بينيويشته.

سایه ۱۳۴۶ سال مئن بۊشؤ حافظ ٚ مقبره ؤ شيراز ٚ هۊنر ٚ جشن ٚ دۊرۊن شعر بخانده ؤ باستاني پاريزي خۊ سفرنامه مئن کي اۊن ٚ نام پاريز تا پاريس ايسه، بينيويشته کي مردۊم هۊشنگ ٚ شعر خاندن-أ پۊر خۊش بدأشتد ؤ نيويسه کي تا هأسأ نيده بۊ مردۊم ايته نؤ شعر ٚ ايشتاوستن ٚ پسي أندر هیجاني ببد. ايبتهاج ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ سالان ٚ جه «گل‌ها» راديؤيي برنامه مئن سرپرست بۊ ؤ هفته دؤجئه مزقانان ٚ برنامه بنانأنکس بۊ. اي سري جه اۊن ٚ غزلان ؤ شعران ؤ تصنيفان-أ خانشگراني محمدرضا شجريان، أحمدظاهر، عليرضا افتخاری، شهرام ناظري، حسین قوامي و محمد اصفهاني مأنستن ايجرا بۊگۊدئد. اۊن معرۊف تصنيفان جه شأ تو «ای پری کجایی» ؤ «سپیده»-أ نام بؤردن. سایه ژاله میدان ٚ واقعه پسي کي ۱۳۵۷ شهريور ٚ ۱۷ مئن رؤخ بدأ محمدرضا لطفي ؤ محمدرضا شجريان ؤ حسین عليزاده أمرأ، پألوي حؤکۊمت ٚ اعتراض گۊدن ٚ وأسي راديؤ جه استعفا بدأ. ايبتهاج اينقلاب ٚ پسي پؤست بيگيته ؤ تئران ٚ سيمان ٚ دؤلتي شرکت ٚ مۊدير بۊبؤست...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: ىکشمبه، ۱۵۹۶ ديلمي، ۱۲ کورچ (۱۸ سپتامبر سال ۲۰۲۲)

Wikipedia:۱۲ کورچ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

هاىنريش بؤل جنگ ٚ زمت چاروار مجرۊح بؤبؤ ىأ تيفۊس بگيت. نهایتاً آوريل ٚ ۱۹۴۵ آمريکا یجؤنایي ايالات ٚ أسير وکت ؤ جنگي اؤسرا اؤردۊگه-أ مؤنتقل بؤبؤ. جنگ ٚ دۊرۊسابؤ پسي، خۊ زنکه همرأ کؤلٚن ٚ مئن، شأري گه اۊن ٚ ۸۰٪ جنگ ٚ دؤني دؤسۊسه بؤ، اقامت دؤجئه ؤ خۊ خانواده ٚ نججاري ديکؤن ٚ مئن شاغل بؤبؤ. سال ٚ ۱۹۵۰ ىسال با آپارتمؤنؤن ؤ ساختمؤنؤن ٚ سرايشمأري مسئۊل ٚ عؤنوؤن آمار ٚ ايداره مئن مشغۊل بؤبؤ أمما اي شؤغل ٚ جي راضي نؤبؤ ىؤ بيلأخره تصميم بگيت ريسک بؤنه ىؤ نويسایي گألأ بىره.

کاسپي زوؤنؤن